Home / Końkurs

 

Uwaga! Uwaga! Rusza koŃkurs 2019, zatem jak co roku zachęcamy do wspólnej zabawy i czekamy na Wasze prace.
Poniżej zamieszczamy regulamin.

oknkurs

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO – DNI UŁANA 2019 O NAZWIE „koŃkurs”

1. Organizatorem koŃkursu jest Towarzystwo Byłych Żołnierzy i Przyjaciół 15 Pułku Ułanów Poznańskich.

2. KoŃkurs rozpoczyna się z chwilą opublikowania niniejszego regulaminu w formie posta na naszym FP www.facebook.com/dniulanapl i trwać będzie do godz. 20.00 dnia 25 kwietnia 2019 r.

3. Tematem pracy koŃkursowej jest: „Stulecie Ułanów Poznańskich”.

4. koŃkurs nie ma założonych żadnych konkretnych kategorii (np. wiekowych). Jeśli zajdzie taka konieczność Organizator podzieli nadesłane prace na konkretne kategorie.

5. Skan (względnie zdjęcie w rozdzielczości nie mniejszej niż 2048 pikseli dłuższy bok) pracy koŃkursowej należy przesłać do organizatora na adres email konkurs@15pu.pl.

6. Przekazana paca koŃkursowa ma być własnoręcznie stworzoną pracą plastyczną, wykonaną w dowolnej technice, wcześniej nigdzie nie publikowaną.

7. Każdy z Uczestników może przekazać tylko jedną pracę.

8. Mail zgłoszeniowy, poza załącznikiem z pracą koŃkurskową, musi zawierać dane autora: imię, nazwisko, wiek oraz numer telefonu. Praca przesłana bez tych danych nie bierze udziału w KoŃkursie.

Bezpośrednio na pracy koŃkursowej prosimy zamieścić imię, nazwisko oraz wiek autora.

9. W koŃkursie można brać udział wyłącznie osobiście, niedopuszczalne jest dokonywanie zgłoszeń w imieniu osób trzecich. Niniejszy zapis nie dotyczy osób niepełnoletnich, których zgłoszenia dokonują rodzice lub opiekunowie prawni oraz upoważnionych przedstawicieli klubów, kółek plastycznych itp.

10. Przesłanie pracy koŃkursowej na nasz adres email jest równoznaczne ze zgodą autora lub rodziców/opiekunów prawnych autora, na udział w koŃkursie, jak również zgodą na publikację pracy wraz z imieniem i nazwiskiem autora na naszym FP www.facebook.com/dniulanapl oraz na stronach internetowych organizatorów Dni Ułana 2019.

11. Najlepsza/e praca/e zostanie wybrana przez koŃmisję koŃkursową, składającą się z przedstawicieli organizatorów Dni Ułana 2019 i zaproszonych gości.

12. Ogłoszenie wyników konkursu wyłaniającego zwycięzców nastąpi poprzez zamieszczenie posta na FP www.facebook.com/dniulanaplzawierającego zdjęcia wybranych prac w dniu 26 kwietnia 2019 r. do godz 23.00.

13. Nagrodami w koŃkursie będą bliżej nieokreślone nagrody rzeczowe, które na 100% wywołają uśmiech zadowolenia u uczestnika koŃkursu 🙂

14. Jury ma prawo do wytypowania dodatkowych nagród i wyróżnień.

15. Decyzja jury, co do wskazania laureatów konkursu oraz przyznania im nagród, jest ostateczna.

16. Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich równowartość pieniężną. 17. Regulamin niniejszego koŃkursu będzie dostępny na stronie www.dniulana.pl oraz na FP www.facebook/dniulanapl

18. Przekazując pracę na koŃkurs, uczestnik lub jego opiekun prawny potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w niniejszym regulaminie.

19. Organizator zastrzega sobie prawo do:

a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie koŃkursu;

b) odstąpienia od organizowania koŃkursu bez podania przyczyny;

c) nierozstrzygnięcia koŃkursu w przypadku zbyt małej liczby przekazanych prac;

d)wybrania dowolnych kategorii wiekowych, w zależności od liczby i wieku uczestników koŃkursu

e) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.

 
Share this page